Vedlikehold og rehabilitering

Vedlikeholdsplan

Borettslag og sameier eier store verdier i form av bygninger og uteområder. Behovet for planlegging av vedlikehold og oppgradering starter med en gang bygningene tas i bruk.

For å hjelpe boligselskaper å se fremover og få kontroll på vedlikeholdet av bygningsmassen utfører KOBBL en tilstandsvurdering. I rapporten som utarbeides lager vi en plan for det løpende vedlikeholdet og oppgradering eller rehabilitering i minst 10 år framover. Vi regner også ut estimerte kostnader for hvert tiltak i vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsplanen er dynamisk og oppdateres årlig.

Hvorfor vedlikeholdsplan?

 • Spar penger og unngå frustrende og dyre overraskelser
 • Styret oppfyller sitt ansvar og får god økonomisk oversikt
 • Øker verdien på boligene
 • Kunnskap om når projektene bør gjennomføres
 • Økt trivsel for beboerne
 • Lavere forsikringspremie
 • Boligselskapet fremstår som seriøst og profesjonelt drevet
 • Hold en stabil utvikling på felleskostnadene med webversjon som sikrer kontinuitet og
  erfaringsoverføring fra styre til styre
 • Teknisk avdeling på KOBBL kommer på årlig befaring og oppdaterer planen
 • 50% av etableringskostnaden blir dekket av Husbanken

Bistand i anbudsprosesser

Teknisk avdeling i KOBBL utfører mange oppdrag som omhandler bistand i anbudsprosesser, samt prosjekt og byggeledelse i utførelsesfasen. Vi har flere prosjekt og byggeledere i staben og hjelper boligselskap med sine prosjekter. Borettslag og sameier må med jevne mellomrom utføre vedlikehold, rehabiliteringer, utbygginger og tilsvarende. Det er styret som er ansvarlig for å ta slike avgjørelser, så lenge de ikke krever samtykke/beslutning fra andre på generalforsamling eller på årsmøte. Men allikevel kan styret, hvis det er prekære behov, låne penger for å utføre nødvendig vedlikehold.

Til tross for dette har ofte styret og styremedlemmene lite eller ingen erfaring i det å gjennomføre byggeprosjekter, og inngå bygg- og anleggskontrakter. De vil da være nødt til å støtte seg på innleide konsulenter. KOBBL kan hjelpe borettslagene og sameiene til å lage kontrakter, slik at de ikke settes i rettslig vanskelige og kostbare posisjoner. Vi anbefaler at styret engasjerer en konsulent fra oss som kan bistå gjennom denne prosessen.

Profesjonell byggeledelse

Det forventes ikke at styremedlemmer i borettslag og sameier skal være spesialister verken på byggetekniske forhold, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennomgang og kvalitetssikring av anbud, løpende oppfølging av framdrift og kostnader, eller HMS-krav. KOBBLs tekniske avdeling har kapasitet og kompetanse til å vurdere hva som er riktig pris og kvalitet, og å følge opp hele prosessen for våre kunder. Etter gjennomgang av anbud kommer vi også med en anbefaling om hvilket anbud som bør velges, men det er styrene som bestemmer.

Det viktigste er å påse at prosessen blir riktig, og at borettslag og sameier unngår overraskelser, spesielt når det gjelder økonomi/overskridelser. Det handler i stor grad om ryddighet fra A til Å, og som i tillegg kan ha en bevisstgjørende effekt på styremedlemmer. Styrene i borettslag og sameier har også et stort ansvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, ikke bare i hverdagen, men også i forbindelse med rehabiliterings og byggeprosjekter. Skjer det en eller annen form for hendelse eller ulykke som medfører personskade, skal både arbeidstilsynet og politiet varsles og kommer gjerne raskt til stede for å granske årsaken. Da er det viktig at alt er på stell i henhold til regelverket.

Vannsjekk kan lønne seg

Vi anbefaler alle boligselskap til å gjennomføre vannsjekk hvert 5. år. Teknisk avdeling hos KOBBL kan utføre dette til svært gunstig pris. En annen fordel med dette er at vi er en uavhengig part som ikke er interessert i å «finne feil eller mangler». KOBBL vil gjøre det som er mest mulig gunstig for borettslag og sameier. Hyppigheten av vannskader er stor og koster boligselskapene store summer.

Boligselskapene har gode avtaler på forsikring som man bruker når skaden oppstår, men når hyppigheten er stor øker forsikringspremiene. Det er da særdeles viktig at styrene i hvert enkelt boligselskap tar dette på alvor. Dersom man er i forkant med vedlikehold av vanninstallasjoner mm, så vil dette på sikt være besparende.