Å bo i borettslag

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Årlig avholdes generalforsamling, der andelseierne går gjennom regnskap, budsjett og stemmer over forslag til utbedringer og fellestiltak. Generalforsamlingen velger et styre som tar seg av daglig drift.

Demokrati og ansvarsdeling

Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si om fellesarealer, bygninger og tomt. I din egen leilighet kan du innrede og pusse opp slik du selv vil, så lenge du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Du bør uansett kontakte styret, særlig om du skal modernisere badet.

Når det gjelder vedlikehold og oppretting av skader, har du tilsvarende ansvarsdeling. Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme. Hvis noen knuser ruten, må du imidlertid erstatte den selv. Det samme gjelder tap etter innbrudd og andre skader som bare berører din leilighet. Derfor trenger du innboforsikring. Ta kontakt med boligbyggelaget og be om tilbud.

Hva er fellesgjeld?

Det er leilighetens andel av den gjelden som borettslaget har. Høy fellesgjeld på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny leilighet, er det mulig å betale inn hele innskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån. Det kan bli dyrere om du låner 1 million kroner i banken selv, enn å betale 100.000 kroner i innskudd og ha 900.000 kroner i fellesgjeld.

Renteutgiftene på fellesgjelden er fradragsberettiget ved likningen, på samme måte som renter på lån andelseieren har tatt opp for å dekke innskuddet. Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte bolig.

Er det husleie i en borettslagsleilighet?

Det er ikke husleie, men felleskostnader. Som andelseier i borettslaget svarer du for din del av borettslagets felles gjeld. Din del er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest. I tillegg til avdrag på fellesgjeld, dekker felleskostnadene drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, varmtvann, strøm på fellesareal, vaktmestertjenester, honorar til styret og betaling for boligbyggelagets tjenester.

Det er innenfor styrets fullmakter og plikter å bestemme felleskostnader som er høye nok til å dekke forsvarlig drift og avsetninger til vedlikehold av bygningsmassen. Beløpet er ofte anbefalt av boligbyggelaget, som fører borettslagets regnskap og følger med på for eksempel renteendringer på fellesgjelden. Større økninger, som skyldes opprusting utover normalt vedlikehold, bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.

Hva er et boligbyggelag?

Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter og forvalter boliger. Boligbyggelagene er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Det vil si at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for regnskapsføring, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning. Boligbyggelagene arrangerer kurs for borettslagsstyrer og kan sette opp langsiktige planer for vedlikehold av borettslaget.

I tillegg forhandler boligbyggelagene frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder.

Hvem eier boligbyggelaget?

Det er de som er medlemmer av boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.

Ofte stilte spørsmål

Bor du selv i boligen kan du leie ut et eller flere rom til andre uten å søke borettslaget om tillatelse. I tillegg er det en rekke forhold som gir deg rett til utleie etter godkjenning fra styret:
1. Du kan leie ut boligen til andre i inntil 3 år dersom du selv eller en av dine nærstående har bodd i boligen minst ett av de to siste årene.
2. Du kan leie ut til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Det vil blant annet si barn og besteforeldre. Her er det ingen begrensning i tid.
3. Skal du være borte midlertidig som følge av for eksempel arbeid, utdanning, militærtjeneste eller sykdom, kan du også leie ut boligen til andre.

Hvis du fyller vilkårene for utleie kan styret bare nekte hvis det foreligger en saklig grunn knyttet til leietakeren. Les mer om hvordan du søker på menypunkt «Utleie».

Det er forskjellig praksis fra boligselskap til boligselskap. Se hva som står i husordensregler eller ta kontakt med styret. Selv om boligselskapet har forbud mot dyrehold, kan du likevel ha dyr dersom særlige grunner taler for det. I slike tilfeller må du søke styret i boligselskapet om tillatelse. Du bør i søknaden oppgi hvilke grunner du har. Dyreholdet må ikke være til ulempe for boligselskapet eller de andre beboerne.

Ja, dugnaden skal være frivillig. Du kan bli belønnet for å delta, men kan ikke bli ilagt noe gebyr for ikke å stille opp.

Orden på fellesarealene er i utgangspunktet en del av det vedlikeholdsansvaret som faller på boligselskapet. Dette arbeidet utføres gjerne av vaktmester dersom boligselskapet har det. Vaktmesteren har vanligvis ansvaret for snømåking, stell av grøntarealer og oppfølging av tekniske installasjoner i fellesareal. Hvis ikke sameiet/borettslaget har ansatt en vaktmester, må slike oppgaver løses på en annen måte. Et eksempel er at det gjøres avtaler med vaktmesterselskap eller enkeltpersoner som kan utføre disse oppgavene. Mange boligselskap bruker et vaskebyrå eller en betalt person som tar seg av vasking av fellesareal, som trapper. Tidligere gikk det på omgang blant eierne, men nå er det vanligere å sette dette bort.