Vår samfunnsrolle

KOBBL har en stolt historie og en spennende fremtid!
Boligbyggelaget KOBBL ble stiftet i 1945. Andre verdenskrig var nettopp slutt, og det var stor mangel på gode boliger i Kongsvinger som i resten av landet. Boligbyggelagene var et verktøy for å avhjelpe boligmangelen, og det ble opprettet boligbyggelag i de fleste norske byer på omtrent samme tid.

KOBBL sitt hovedformål er å skaffe gode boliger for medlemmene, og å bidra til at boligene blir vedlikeholdt og utviklet slik at de fortsatt er gode å bo i. Boligbyggelagene har hatt en sentral rolle i å oppfylle det som er et tverrpolitisk mål og en av de beste kvalitetene ved det norske samfunnet: At flest mulig kan eie sin egen bolig. Dette fokuset på eierskap har bidratt til trygghet, økonomisk utjevning, gode bomiljøer og en velholdt eiendomsmasse.

KOBBLs historie er tett sammenvevet med Kongsvingers historie. Den store ekspansjonen i Kongsvinger på 60- og 70-tallet hadde vært vanskelig, for ikke å si umulig, å realisere uten KOBBL. Det var helt nødvendig å bygge nye boliger i høyt tempo for å absorbere befolkningsveksten. Vi skal i tiden framover bygge gode boliger som er tilpasset til den tiden vi lever i. Gjennom å bruke borettslagsmodellen kan vi også sikre at boligene får en rimelig inngangsbillett og dermed blir økonomisk tilgjengelig for mange.

En del av formålet til KOBBL er å forvalte boliger på vegne av medlemmene. Som en konsekvens av dette har KOBBL bistått boligselskapene i tilpasning og modernisering av byggene, f eks i form av brannsikring, balkongrehabilitering og ettermontering av heis. Også i tiden fremover vil KOBBL være pådriver og støttespiller for borettslag og sameier som vil gjennomføre rehabilitering og oppgradering av eiendommene sine. Både økonomisk og miljømessig er det fornuftig å ta vare på eksisterende bygg. Nye krav og forventninger til f eks energieffektivitet, tilgjengelighet, komfort og estetikk må oppfylles for at boligene skal være attraktive også i fremtiden.

Vi tror at trygghet, trivsel, naboskap, møteplasser og sosial kontakt vil bli stadig viktigere for oss mennesker. Derfor vil utvikling av gode bomiljøer være et innsatsområde for KOBBL i årene som kommer. KOBBL er samarbeidspartner og sponsor til en rekke lag og foreninger i Kongsvingerregionen, og vi vil fortsatt også være en viktig bidragsyter til å støtte frivillighet, kultur og idrett.

Fra den spede starten i 1945 har KOBBL vokst til over 8.000 medlemmer, og vi forvalter over 4.000 boliger. Den største fordelen med å være medlem er fortsatt at medlemskapet gir forkjøpsrett til ledige boliger, både i Kongsvinger og i andre byer i Norge.

KOBBL har gjennomgått store endringer siden 1945. Vi jobber kontinuerlig med å fornye oss, og å tilpasse oss til dagens rammebetingelser, behov og muligheter. Som et eksempel kan nevnes at KOBBL er blant de fremste boligbyggelagene i landet med hensyn til digitalisering, og dette gjør at våre tjenester blir stadig mer konkurransedyktige. KOBBL har en stolt fortid, og en klar identitet. Vi er sikre på at KOBBL vil spille en viktig rolle også i fremtiden!