HMS og internkontroll

HMS avtale

Alle borettslag og sameier er forpliktet til å ivareta helse-, miljøog
sikkerhetslovgivningen (HMS), og skal som en del av dette ha et
system for å registrere, systematisere og arkivere sitt arbeid. HMSarbeidet
skal blant annet hindre ulykker, brann og andre uønskede
hendelser, og det er styret som har ansvaret for at dette følges opp.

KOBBL HMS skal bidra til:

En rask og problemfri etablering av HMS-arbeidet

  • Å påse at lover og forskrifter blir fulgt
  • At arbeidet med HMS blir systematisk og godt dokumentert
  • Bedre kvalitetssikring av HMS-arbeidet
  • Styreleders ansvar

Hvordan kan KOBBL og vårt HMS-system hjelpe deg?

  • Boligselskapet fremskaffer nødvendig informasjon om bygninger, lekeplasser og arbeidsverktøy
    etter nærmere avtale med HMS-rådgiver.
  • HMS-rådgiver hos KOBBL og representanter for boligselskapet gjennomfører et oppstartsmøte.
  • Risikoanalyse og sjekklister utarbeides. KOBBL oppretter internettløsningen KOBBL HMS for boligselskapet

Med dette har ditt boligselskap opprettet en lovpålagt,
framtidsrettet og fleksibel HMS-løsning som blant annet skal
sikre at beboerne føler seg trygge i sine nærområder. KOBBL
HMS er en enkel, tidsbesparende og varig løsning på et
lovpålagt arbeid der styret v/styreleder er ansvarlig.
Det viktige HMS-arbeidet du legger ned i din periode
som tillitsvalgt vil bestå, og enkelt kunne videreutvikles
av de som kommer etter. Nettportalen KOBBL HMS
er en skreddersydd løsning for deg hvor alt HMS-arbeid
blir systematisk og godt dokumentert på en oversiktlig og
brukervennlig måte.