Utfyllende regler om medlemskap

Sist endret av styret i KOBBL på styremøte 17. desember 2020.

1. Hvem kan bli medlem?

1.1 I disse regler betyr medlemskap det samme som andel i KOBBL, og medlem betyr andelseier i KOBBL.

1.2 Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i KOBBL. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i KOBBL. Ved innmelding kan KOBBL kreve at medlemmet oppgir fødselsnummer (11 siffer).

1.2.1 KOBBL kan avslå medlemskap når det foreligger saklig grunn for det.

1.3 For juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan KOBBL sette vilkår for medlemskap. Ved innmelding krever KOBBL at organisasjonsnummer oppgis.

1.4 Avslår KOBBL søknad om medlemskap, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og om at søkeren kan kreve avslaget lagt fram for generalforsamlingen.

1.5 For medlemskapet i KOBBL utstedes et medlemsbevis med angivelse av medlemmets navn, medlemsnummer, tegningsdato og evt. organisasjonsnummer.

1.6 Et medlemskap kan ikke eies av flere i sameie. Har flere arvinger eller et dødsbo ervervet et medlemskap, kan verken forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter gjøres gjeldende før KOBBL har mottatt skriftlig melding om hvem som skal overta medlemskapet og overføring i hht kap. 2 er gjennomført.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for at medlemskap i sameie som oppstod før ikrafttredelse av lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 opprettholdes inntil sameiet opphører. Utøvelse av forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter på grunnlag av medlemskap med flere eiere krever samtykke fra alle sameiere.

Sameierne må skriftlig meddele KOBBL hvem som skal overta rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet når sameiet opphører. Sameiet anses opphørt når KOBBL har mottatt meldingen.

Overtredelse av utfyllende regler anses normalt å være til skade for KOBBL, og kan derfor medføre utelukkelse fra KOBBL, jf lov om boligbyggelag § 4-5.

2. Overføring av medlemskap

2.1 Medlemskap i KOBBL er personlig og kan ikke overføres til andre uten samtykke fra KOBBL. Det kreves likevel kun skriftlig melding til KOBBL, og ikke særskilt samtykke, når medlemskap overføres til:

  • ektemake
  • medlemmets eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, eller til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving
  • søsken
  • noen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som tidligere medlem

Det kreves heller ikke særskilt samtykke, men kun skriftlig melding til KOBBL, når:

  • medlemskapet går over til ny eier på skifte etter separasjon eller skilsmisse og den nye eier tilhører persongruppen nevnt i første ledd
  • et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapsloven § 3.

2.2 Har medlemmet andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag, er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Det av sameiernes medlemskap som har lengst medlemsansiennitet anses knyttet til andelen i borettslaget hvis det ikke godtgjøres at borettslagsandelen ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Når det foretas overføring av det medlemskapet som ikke er knyttet til borettslagsandelen, skal den som overdrar medlemsskapet umiddelbart tegne nytt medlemskap, jf lov om borettslag § 5-2 nr 4.

2.3 Et medlem med andel i tilknyttet borettslag som ved arv eller på annen måte får overført til seg et medlemskap med bedre ansiennitet enn medlemmet selv har, kan overføre medlemskapet med kortest ansiennitet i hht pkt. 2.1 og beholde det med lengst ansiennitet, jf kap. 3 om beregning av ansiennitet. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget.

2.4 Ved overføring av andel i borettslag fra juridisk andelseier til en fysisk person, kan medlemskapet overføres uten samtykke fra KOBBL. For øvrig kan juridiske personer bare overføre medlemskap når særlige grunner foreligger og etter samtykke fra KOBBL.

2.5 Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks gis skriftlig melding til KOBBL selv om samtykke til overføringen ikke er nødvendig

3. Regler om ansiennitetsberegning

3.1 Ansiennitet (innmeldt dato) regnes fra den dato KOBBL mottar betalingen for opprettelsen av medlemskapet.

3.2 Ved arv eller overføring av medlemskap får man ansiennitet fra medlemskapets opprinnelse.

3.3 Når ny bolig tildeles på grunnlag av ansiennitet, kan KOBBL fastsette bestemmelser om at tildelingen medfører helt eller delvis bortfall av ansiennitet, enten permanent eller med midlertidig virkning. Regelen gjelder ikke tildeling av utleiebolig.

3.3.1 Ved bruk av forkjøpsrett til kjøp av brukt bolig suspenderes ansienniteten (nullstilles midlertidig) for en periode på 12 måneder. Suspensjonen inntrer fra og med dato for undertegning av kjøpekontrakt. Dersom det ikke er registrert slik dato, fastsetter KOBBL i det enkelte tilfelle starttidspunktet for suspensjonen.

Etter suspensjonsperioden kan ansienniteten igjen gjøres gjeldende ved kjøp av bolig forutsatt at suspensjonsperioden løp ut senest samme dag som utløpet av meldefristen fastsatt i hht utfyllende regler pkt. 5.1 for nye boliger, eller pkt. 6.2 for brukte boliger.

Midlertidig nullstilling foretas ikke når forkjøpsrett for andelseiere i et borettslag gjøres gjeldende i forbindelse med kjøp av brukt bolig i borettslaget (intern forkjøpsrett).

3.3.2 Ansiennitet bortfaller (nullstilles) når en andel i tilknyttet borettslag overføres i hht lov om borettslag § 4-12 uten at medlemskapet samtidig overføres til erververen.

3.4 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig, har ansiennitet fra samme dato, avgjøres rekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

3.5 Når en sameieandel i en andel i et borettslag, der andelen er ervervet på bakgrunn av en av sameiernes medlemskap i boligbyggelaget, overføres fra en av sameierne til en annen sameier før det er gått to år, nullstilles ansienniteten på det medlemskapet som er nyttet for å erverve andelen.

Dersom en av sameierne ikke flytter inn eller flytter ut og andelen ikke blir solgt, og vilkåret for bruksoverlating ikke foreligger, skal regelen i første ledd alltid komme til anvendelse.

4. Regler for kontingent

4.1 Medlemmene betaler en årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen.

4.1.1 For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding. For ikkeboende medlemmer og medeiere forfaller kontingenten 15. mars. For boende medlemmer betales kontingenten av borettslaget med forfall 2. januar.

4.2 Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 1/1 i kalenderåret er andelseier i borettslag eller boligselskap hvor det er betinget at vedkommende også er medlem i KOBBL.

4.3 Medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende medlem til ikkeboende medlem, betaler først kontingent som ikkeboende medlem fra påfølgende kalenderår.

4.4 Juridiske personer som er medlemmer betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en kontingent pr medlemskap.

4.5 Medlemskap med mer enn ett års kontingentrestanse slettes.

5. Fordeling og salg av boliger i nye boligprosjekter

5.1 Nye boligprosjekter for medlemmene kunngjøres. Det skal bl.a. angis en frist for medlemmer til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

5.2 Ved tildeling fordeles boligene basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Det inngås kontrakt om kjøp av bolig med dem som har fått tildelt bolig. Medlemmet må være à jour med kontingentbetalingen ved tildelingen.

5.3 Etter tildeling kan KOBBL selge ikke tildelte boliger uavhengig av medlemsansiennitet.

5.4 KOBBL kan fravike reglene i kapittel 5 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

5.5 Fysiske personer kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet KOBBL. Medlemmer som allerede eier en bolig og skaffer ytterligere en bolig i et nytt boligprosjekt, skal selge den tidligere boligen umiddelbart etter overtagelse av den nye boligen. Når tidligere bolig skifter eier, utløses medlemmenes forkjøpsrett på vanlig måte.

Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge tidligere bolig umiddelbart, kan KOBBL forlenge fristen for å inngi salgsoppdrag.

6. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

6.1 Dersom andel i borettslag eller seksjon i sameie overdras, kan de forkjøpsberettigede gjøre forkjøpsretten gjeldende i overensstemmelse med boligselskapets vedtekter. Boligene skal kunngjøres for de forkjøpsberettigede på behørig vis av KOBBL.

6.2 Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til KOBBL til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaks nr. Innen den fastsatte meldefristen etter at boligen er kunngjort. Meldefristen skal være minst 5 hverdager, jf. lov om borettslag § 4-21. KOBBL gjør deretter forkjøpsrett gjeldende på vegne av boligselskapet innen fristen som følger av lov om borettslag § 4- 15. For at ansiennitet skal kunne påberopes, må medlemskap være betalt eller overført, innen utløpet av meldefristen.

6.3 Bare medlemmer med ansiennitet fra dagen før bud ble akseptert, eller tidligere, kan benytte forkjøpsrett.

6.4 Medlemmer som melder interesse etter at fristen etter punkt 6.2 er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpe boligen i medhold av ansiennitet.

6.5 KOBBL kan fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene i forbindelse med inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. KOBBL kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når andre særlige grunner tilsier det.

6.6 Medlem som benytter forkjøpsrett skal selge den tidligere boligen umiddelbart etter overtagelsen av den nye boligen. Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge tidligere bolig umiddelbart, kan KOBBL forlenge fristen for å inngi salgsoppdrag.

Se også KOBBLs vedtekter