Ekstremvær

Ekstremværet som har vært nå minnet oss på hvor sårbare vi er når naturkreftene setter inn

Tekst: Advokatfullmektig Karl Petter Heie Hansen

Hva må du gjøre, og hva kan du kreve av forsikringsselskapene?

Ekstremværet som har vært nå minnet oss på hvor sårbare vi er når naturkreftene setter inn. Oversvømte kjellere og skader på bolig og løsøre, sprengkulde og svingende tempraturer. Det har vært stor pågang hos forsikringsselskapene. Materielle skader som følge av naturskader er regulert under lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven).

Oppdager du skade på bygningen eller innbo er det viktig å få meldt dette til forsikringen så fort som mulig. Vilkår for å få dekket av forsikringen Erstatning fra statens naturskadeordning etter naturskadeerstatningsloven ytes ikke dersom man kan forsikre seg mot skaden ved alminnelig forsikringsordning. Gjelder skaden noe som ikke kan forsikres gjennom privat forsikring kan det da være aktuelt å søke statens naturskadeordning om erstatning. Merk at avgjørende er om objektet kan forsikres, ikke om det er forsikret. Oppdager du skade på bygningen eller innbo er det derfor viktig å først få meldt dette til ditt forsikringsselskap så fort som mulig

Hva må du gjøre når uhellet først er ute? Hendelsen må meldes inn til forsikringen slik at skaden blir registrert. Videre må skader på bygning og innbo dokumenteres. Bilder av skadene, liste over gjenstander, pris og alder er dokumentasjon som forsikringsselskapene trenger for å kunne vurdere saken. Husk at det er forsikringstaker som må dokumentere kravet.

Hvis vann har kommet inn i boligen og bygningen er skadet er det viktig å sørge for å begrense skadene. Du har en skadebegrensningsplikt som innebærer at det må utføres rimelige tiltak for å hindre at det blir ytterligere skader. Som regel kompenseres slik egeninnsats med timebetaling avhengig av hvilket forsikringsselskap du har forsikringen i. Selskapet vil ta kontakt med fagfolk som sendes ut til deg for å fjerne vannet og tørke boligen din, samt gi en skaderapport over skadene på boligen og løsøre. Når dokumentasjonen er samlet inn vil selskapet foreta en vurdering av saken og vurdere hvorvidt det foreligger dekning eller avslag. Vurderingen fra selskapet skal begrunnes. Forutsatt at det foreligger dekning skal selskapet enten rette opp skaden eller utbetale et kontantbeløp som tilsvarer skadens verdi minus mva. Selskapet kan selv bestemme hvordan de ønsker å foreta oppgjøret. Utgangspunktet er at reparasjonene eller beløpet skal stille forsikringstaker i samme situasjon som var før skaden inntraff. Det kan også være andre forhold som dekkes under forsikringen, men dette vil avhenge av selskapets vilkår. Typiske poster som dekkes er egeninnsats, fradrag for strømforbruk, skaderapport, tapt leieinntekt eller merutgifter hvis boligen er ubeboelig. Hva som anses som ubeboelig vurderes av selskapet.

Hva betaler du? Der skaden anses som en naturskade er det fastsatt en egenandel på kr. 8000,-Hvis selskapet ikke anser skadene som en naturskade vil egenandelen være det som er avtalt med selskapet. Husk å lese vilkårene for din forsikring og sjekk med ditt forsikringsselskap, siden både forsikringen, dekningsomfang, egenandel og oppgjørsmetode varierer fra selskap til selskap. Det er også forsikringsselskapene som selv bestemmer hva de ønsker å forsikre. Skulle man få avslag fra forsikringsselskapet kan saken klages inn til selskapet internt eller til Finansklagenemnda for en ny vurdering av saken.