Vedtekter og regler om medlemskap

Last ned vedtektene som pdf

Vedtekter for Kongsvinger og Omengs Boligbyggelag AL

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 14. desember 1945, sist endret den 22. juni 2011.

1. Innledenede bestemmelser

1-1 Formål

Kongsvinger og Omengs Boligbyggelag AL er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseiere gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne.

I tillegg har boligbyggelaget til formål å:

 • framforhandle fordeler på vegne av andelseiere
 • forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enne andelseierne
 • eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut
 • drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar
 • foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital
 • drive eiendomsmegling
 • utføre regnskapsføring for andre
1-2 Forretningskontor

Boligbyggelaget har forretningskontor i Kongsvinger kommune.

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal lyde på et beløp som er innenfor de rammer loven til enhver tid bestemmer, dog minimum kr 300 og maksimum kr 5000,- og fastsettes av styret. Endringer i andelenes pålydende skal ikke ha virkning for andeler som er tegnet tidligere.

(2) Andelseiere har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter og plikter så framt ikke annet følger av loven. Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Andelseiere som melder seg inn før fylte 18 år kan velge å inngå et juniormedlemskap. I et juniormedlemskap betales årskontingent i innmeldingsåret, men har kontingentfritak frem til det året andelseier fyller 18 år.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel skal ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke. Et juniormedlemskap kan ikke i noe tilfelle overføres før det året andelseier fyller 18 år.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter seperasjon eller skilsmisse, eller når er husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfelleskapslovens § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om samtykke ikke er nødvending.

(6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, framgår av utfyllende regler fastsatt av styret.

2-3 Utmelding – utelukking

(1) En andelseier kan melde ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Tildeling av boliger

(1) Boligbyggelaget tildeler nye boliger på bakgrunn av de regler om ansiennitet som er fastsatt av styret.

(2) Ansiennitetsreglene gjelder når boligbyggelaget peker ut andelseiere som gjør forkjøpsretten gjeldende, eller når boligbyggelaget på annen måte fordeler boliger. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(3) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker.

2-5 Felles ansiennitet

(1) Andelseiere i de boligbyggelag som til enhver tid er med i ordningen med felles ansiennitet får konkurranse med andelseiere i Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag ikke regnet ansiennitet lenger tilbake enn 1.1.2003.

(2) Andelseiere med ansiennitet i Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag fra før 1.1.2003 beholder sin ansiennitet i Kongsvinger og Omegn Boligbyggelag og får rett til å benytte sin ansiennitet i de boligbyggelag som er med i ordningen med felles ansiennitet regnet fra 1.1.2003. Andelseiere som melder seg inn etter 1.1.2003 får felles ansiennitet regnet fra innmeldingsdato.

3. Styret og dets vedtak

3-1 Styret

(1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 4 andre medlemmer med 4 varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger innen son midte, nestleder.

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Dersom boligbyggelaget har mer enn 10 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. I lag med mer enn 50 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at opp til en tredjedel og minst to av styremedlemmene med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.

3-2 Styrets oppgaver

(1) Forvaltning av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og boligbyggelagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

(2) Styret fastsetter ansiennitetsregler og regler om fordeling av nye og brukte boliger, samt utfyllende regler om overføring av medlemskap og betaling av kontingent.

3-3 Styrets vedtak

(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt

(1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet.

4. Generalforsamlingen

4-1 Myndighet

(1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvending eller når revisor eller minst en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at krevet er framsatt.

4-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling av til de delegerte (evt. andelseierne). Innkallingen må være kommet frem senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

4-4 Delegerte

(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:

 • Andelseierne i tilknyttede borettslag velges på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 200 andelseiere, dog minst en.
 • Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte 200 andelseiere regnet etter tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseierne til møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i minst en avis med et varsel på minst 1 uke. Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.
4-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling:

 • Godkjenning av årsmelding og årsregnskap
 • Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret
 • Valg av valgkomité som skal ha 5 medlemmer med like mange varamedlemmer hvorav styret oppnevner ett medlem med varamedlem
 • Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
 • Eventuelt valg av revisor
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

(2) Ekstraordinær generalforsamling:
På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

4-6 Møteledelse og protokoll

(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal ved i protokollen.

4-7 Stemmerett og avstemning

(1) Hver delegert (andelseier) har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. De delegerte kan ikke møte med fullmektig.

(2) Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

5-1 Inhabilitet

(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot boligbyggelagets.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder daglig leder.

5-2 Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

5-3 Mindretallsvern

(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

6. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

6-1 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 6.6.2003 nr 38

Last ned "Utfyllende regler om medlemskap" som PDF

Utfyllende regler om medlemskap

Vedtatt av styret i KOBBL 30. august 2018 

1. Hvem kan bli medlem?
1.1 I disse regler betyr medlemskap det samme som andel i KOBBL, og medlem betyr andelseier i KOBBL.

1.2 Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i KOBBL.  Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i KOBBL. Ved innmelding kan KOBBL kreve at medlemmet oppgir fødselsnummer (11 siffer).

1.2.1 KOBBL kan avslå medlemskap når det foreligger saklig grunn for det.

1.3 For juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan KOBBL sette vilkår for medlemskap. Ved innmelding krever KOBBL at organisasjonsnummer oppgis.

1.4 Avslår KOBBL søknad om medlemskap, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og om at søkeren kan kreve avslaget lagt fram for generalforsamlingen.

1.5 For medlemskapet i KOBBL utstedes et medlemsbevis med angivelse av medlemmets navn, medlemsnummer, tegningsdato og evt. organisasjonsnummer.


1.6 Et medlemskap kan ikke eies av flere i sameie. Har flere arvinger eller et dødsbo ervervet et medlemskap, kan verken forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter gjøres gjeldende før KOBBL har mottatt skriftlig melding om hvem som skal overta medlemskapet og overføring i hht kap. 2 er gjennomført.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for at medlemskap i sameie som oppstod før ikrafttredelse av lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 opprettholdes inntil sameiet opphører. Utøvelse av forkjøpsrett eller andre medlemsrettigheter på grunnlag av medlemskap med flere eiere krever samtykke fra alle sameiere.

Sameierne må skriftlig meddele KOBBL hvem som skal overta rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet når sameiet opphører. Sameiet anses opphørt når KOBBL har mottatt meldingen.
Overtredelse av utfyllende regler anses normalt å være til skade for KOBBL, og kan derfor medføre utelukkelse fra KOBBL, jf lov om boligbyggelag § 4-5.

2. Overføring av medlemskap
2.1 Medlemskap i KOBBL er personlig og kan ikke overføres til andre uten samtykke fra KOBBL.  Det kreves likevel kun skriftlig melding til KOBBL, og ikke særskilt samtykke, når medlemskap overføres til:

ektemake

medlemmets eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, eller til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving

søsken

noen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som tidligere medlem

 Det kreves heller ikke særskilt samtykke, men kun skriftlig melding til KOBBL, når

medlemskapet går over til ny eier på skifte etter separasjon eller skilsmisse og den nye eier tilhører persongruppen nevnt i første ledd 

når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapsloven § 3.

2.2 Har medlemmet andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag, er kun ett av sameiernes medlemskap knyttet til andelen i borettslaget på denne måten. Det av sameiernes medlemskap som har lengst medlemsansiennitet anses knyttet til andelen i borettslaget hvis det ikke godtgjøres at borettslagsandelen ble ervervet uten bruk av dette medlemskapet. Når det foretas overføring av det medlemskapet som ikke er knyttet til borettslagsandelen, skal den som overdrar medlemsskapet umiddelbart tegne nytt medlemskap, jf lov om borettslag § 5-2 nr 4.

2.3 Et medlem med andel i tilknyttet borettslag som ved arv eller på annen måte får overført til seg et medlemskap med bedre ansiennitet enn medlemmet selv har, kan overføre medlemskapet med kortest ansiennitet i hht pkt. 2.1 og beholde det med lengst ansiennitet, jf kap. 3 om beregning av ansiennitet. Det nye medlemskapet knyttes til andelen i borettslaget. 

2.4 Ved overføring av andel i borettslag fra juridisk andelseier til en fysisk person, kan medlemskapet overføres uten samtykke fra KOBBL. For øvrig kan juridiske personer bare overføre medlemskap når særlige grunner foreligger og etter samtykke fra KOBBL.

2.5 Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks gis skriftlig melding til KOBBL selv om samtykke til overføringen ikke er nødvendig.
 

3. Regler om ansiennitetsberegning
3.1 Ansiennitet (innmeldt dato) regnes fra den dato KOBBL mottar betalingen for  opprettelsen av medlemskapet.

3.2 Ved arv eller overføring av medlemskap får man ansiennitet fra medlemskapets opprinnelse.

3.3 Når ny bolig tildeles på grunnlag av ansiennitet, kan KOBBL fastsette bestemmelser om at tildelingen medfører helt eller delvis bortfall av ansiennitet, enten permanent eller med midlertidig virkning. Regelen gjelder ikke tildeling av utleiebolig.

3.3.1 Ved bruk av forkjøpsrett til kjøp av brukt bolig suspenderes ansienniteten (nullstilles midlertidig) for en periode på 12 måneder. Suspensjonen inntrer fra og med dato for undertegning av kjøpekontrakt. Dersom det ikke er registrert slik dato, fastsetter KOBBL i det enkelte tilfelle starttidspunktet for suspensjonen.

Etter suspensjonsperioden kan ansienniteten igjen gjøres gjeldende ved kjøp av bolig forutsatt at suspensjonsperioden løp ut senest samme dag som utløpet av meldefristen fastsatt i hht utfyllende regler pkt. 5.1 for nye boliger, eller pkt. 6.2 for brukte boliger.

Midlertidig nullstilling foretas ikke når forkjøpsrett for andelseiere i et borettslag gjøres gjeldende i forbindelse med kjøp av brukt bolig i borettslaget (intern forkjøpsrett).

3.3.2 Ansiennitet bortfaller (nullstilles) når en andel i tilknyttet borettslag overføres i hht lov om borettslag § 4-12 uten at medlemskapet samtidig overføres til erververen.

3.4 Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig, har ansiennitet fra samme dato, avgjøres rekkefølgen dem i mellom ved loddtrekning.

 

4. Regler for kontingent
4.1 Medlemmene betaler en årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen.

4.1.1 For nye medlemmer forfaller kontingenten til betaling ved innmelding. For ikkeboende medlemmer og medeiere forfaller kontingenten 15. mars. For boende medlemmer betales kontingenten av borettslaget med forfall 2. januar.

4.2 Som boende medlem regnes etter disse regler den som pr 1/1 i
kalenderåret er andelseier i borettslag eller boligselskap hvor det er betinget at vedkommende også er medlem i KOBBL.

4.3 Medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende medlem til ikkeboende medlem, betaler først kontingent som ikkeboende medlem fra påfølgende kalenderår.

4.4 Juridiske personer som er medlemmer betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en kontingent pr medlemskap.

4.5 Medlemskap med mer enn ett års kontingentrestanse slettes.

 

5. Fordeling og salg av boliger i nye boligprosjekter
5.1 Nye boligprosjekter for medlemmene kunngjøres. Det skal bl.a. angis en frist for medlemmer til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

5.2 Ved tildeling fordeles boligene basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Det inngås kontrakt om kjøp av bolig med dem som har fått tildelt bolig. Medlemmet må være à jour med kontingentbetalingen ved tildelingen.

5.3 Etter tildeling kan KOBBL selge ikke tildelte boliger uavhengig av medlemsansiennitet.

5.4 KOBBL kan fravike reglene i kapittel 5 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

5.5 Fysiske personer kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet KOBBL. Medlemmer som allerede eier en bolig og skaffer ytterligere en bolig i et nytt boligprosjekt, skal selge den tidligere boligen umiddelbart etter overtagelse av den nye boligen.  Når tidligere bolig skifter eier, utløses medlemmenes forkjøpsrett på vanlig måte.

Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge tidligere bolig umiddelbart, kan KOBBL forlenge fristen for å inngi salgsoppdrag.

 

6. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger
6.1 Dersom andel i borettslag eller seksjon i sameie overdras, kan de forkjøpsberettigede gjøre forkjøpsretten gjeldende i overensstemmelse med boligselskapets vedtekter. Boligene skal kunngjøres for de forkjøpsberettigede på behørig vis av KOBBL.


6.2 Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til KOBBL til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaks nr. Innen den fastsatte meldefristen etter at boligen er kunngjort. Meldefristen skal være minst 5 hverdager, jf. lov om borettslag § 4-21. KOBBL gjør deretter forkjøpsrett gjeldende på vegne av boligselskapet innen fristen som følger av lov om borettslag § 4-15. For at ansiennitet skal kunne påberopes, må medlemskap være betalt eller overført, innen utløpet av meldefristen.

6.3 Bare medlemmer med ansiennitet fra dagen før bud ble akseptert, eller tidligere, kan benytte forkjøpsrett.

6.4 Medlemmer som melder interesse etter at fristen etter punkt 6.2 er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpe boligen i medhold av ansiennitet.

6.5 KOBBL kan fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene i forbindelse med inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. KOBBL kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når andre særlige grunner tilsier det.

6.6 Medlem som benytter forkjøpsrett skal selge den tidligere boligen umiddelbart etter overtagelsen av den nye boligen. Hvis det vil medføre betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge tidligere bolig umiddelbart, kan KOBBL forlenge fristen for å inngi salgsoppdrag.