Tre borettslag blir en velforening

Balløkke og busskur står øverst på ønskelista når tre borettslag på Langerudberget/Vennersberg har planer om felles velforening.

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Med seg på laget har borettslagene Tiurberget, Vennersberg 1 og Maurtua både KOBBL, Kongsvinger kommune og Santa Clara-kirken. Sistnevnte først og fremst fordi den har egnede møtelokaler i nærmiljøet og følgelig egner seg som en lokal møteplass, ikke som katolsk kirke.

Tre borettslag blir en velforening

Trio for nærmiljø

Initiativtaker er danskfødte Vilni Verner Holst Bloch, styreleder i Tiurberget BRL og selv bosatt i Rognebærvegen. Dette borettslaget består av 36 rekkehusleiligheter. Vennersberg 1 BRL i Bokfinkvegen består av 122 blokkleiligheter, mens Maurtua BRL i Blåbærvegen, Tyttebærvegen og Melbærvegen har 28 boliger i lavblokker.

Ballen begynte å rulle da Vilni deltok på en temakveld om nærmiljøtiltak i regi av KOBBL og Kongsvinger kommune, og der det ble presentert muligheter for å søke om økonomiske midler til den slags.

Forsøplet og tilgrodd

Før det hadde Vilni i årevis sett at det som en gang var ei balløkke i området hadde forfalt. For mer enn et tiår siden ble gress, busker og trær holdt nede om sommeren, fotballbanen var gruslagt og raket jevnlig, og om vinteren ble det sprøytet vann og laget isbane.

Senere har området grodd til, balløkka mangler mål, og framkommeligheten er generelt dårlig. Søppel og skrot, inkludert gamle sykler og utslitte bildekk, begynte å hope seg opp i dette som skulle være et attraktivt friområde, men er senere fjernet på dugnad. Forfallet hadde trolig også noe sammenheng med at det over tid ble færre barnefamilier i området.

Fint på reguleringsplanen

- Det var vanskelig å få styret i borettslaget til å bruke penger på opprusting. Etter hvert som friarealet forfalt, ble det vel mest brukt til oppskyting av raketter nyttårsaften, forteller Vilni Bloch, og fortsetter:

- På reguleringsplanen for området var det tegnet inn både sykkelbane, akebakke, turstier og areal både for fotball og volleyball, men bare balløkka ble realisert.

Nå har han godt håp om at det igjen skal bli trivelige nærmiljøtiltak i området.

Stifter velforening

- Vi har hatt tre møter, der også KOBBL og kommunen har vært representert. Nå er alt «papirarbeidet» gjort og forslag til vedtekter utarbeidet, og vi har oversikt over hva vi kan søke om støtte til. I januar er det meningen at vi med hjelp av KOBBL skal invitere til stiftelsesmøte for det som per i dag har navnet Vennersberg og Langerudberget Vel. Dit er alle borettslag og innbyggere i området velkommen, forteller Vilni.

Borettslag har begrensede muligheter til å søke om økonomiske midler til nærmiljøtiltak. Det er noe av bakgrunnen for å stifte en velforening.

- Vi har diskutert en rekke ulike tiltak for å favne både unge og gamle, friske og funksjonshemmede. Skal nærområdet holdes ved like må det kunne by på noe for alle, poengterer Vilni Bloch.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x