Eldreboliger

KOBBL vil bygge boliger for eldre. KOBBL er en langsiktig og lokal aktør som alltid har vært opptatt av å bygge Kongsvinger-samfunnet. Når kommunen snart skal bygge 30 boliger med heldøgns omsorg (HDO) på Holt ønsker KOBBL å henge seg på og bygge ca 25 boliger for eldre i tilknytning til ­kommunens institusjon.

Tekst: Leif Næss, styreleder i KOBBL

Eldreboliger

KOBBL har helt siden etableringen i 1945 hatt som formål å skaffe boliger til våre medlemmer. Vi har gjennom mange år samarbeidet tett med Kongsvinger kommune, og dette samarbeidet ønsker vi å gi fornyet kraft ved å bygge ca 25 boliger for eldre i tilknytning til kommunens institusjon.

Eldrebølgen kommer

Vi vet at eldrebølgen kommer, og at den kommer tidligere til Kongsvinger enn til mange andre kommuner. Vi vet også at mange av KOBBLs eldre medlemmer bor i boliger som ikke er spesielt velegnet, f eks i blokk­bebyggelse uten heis. Selv om mye kan gjøres for å forbedre eksisterende boligmasse mener KOBBL at det i tillegg bør bygges nye boliger tilpass­et og øremerket for eldre. KOBBL ønsker å bygge gode, moderne og arealeffektive boliger som stimulerer til sosial kontakt og aktivitet. Vi vil bestrebe oss på å holde prisene på boligene lave, slik at mange kan ha råd til å kjøpe dem.

KOBBL hjelper kommunen

Vi tror det vil være stor synergi i et samarbeidsprosjekt. De boligene KOBBL vil bygge vil løse en utfordring som ellers ville blitt kommunens ­ansvar. ­Beboernes behov for ­kommunale tjenester vil reduseres og utsettes ved at de bor i moderne og tilpassede boliger med gode muligheter for sosial kontakt og fysisk aktivitet. Tilgang til fasiliteter og tjenester som er tilgjengelig i kommunens institusjon vil kunne bidra til trivsel, trygghet og mestring for beboerne. Et samarbeid vil også være økonomisk fordelaktig for begge parter ved at vi deler tomtekostnad, grunnlagsinvesteringer og bygningsmessig infrastruktur, og det ligger til rette for sambruk av arealer inne og ute. Samarbeidet skal baseres på reell kostnadsdeling, slik at kommunen og KOBBL kan dele den økonomiske gevinsten samarbeidet vil gi. KOBBL vil bruke sin del av besparelsen til å sikre at boligene kan prises lavt, slik at de blir oppnåelige for flere.

Et innovativt prosjekt

KOBBL ønsker å gjennomføre et innovativt prosjekt sammen med kommunen. Derfor har vi innledet dialog med mange potensielle samarbeidspartnere som kan bidra til å gi et allerede spennende prosjekt et ytterligere løft. ­Eksempler på dette er Norske Boligbyggelags Landsforbund, Høgskole­stiftelsen, finansieringsinstitusjoner og teknologi­­leveran­dør­er. Vi jobber også med å etablere tjenestetilbud for beboerne. Sideeffektene av et samarbeid kan bli betydelige både for kommunen, KOBBL og de andre involverte.

KOBBL har så vidt startet tanke­arbeidet for en mulig fase to av ­prosjektet, med bygging av ytterligere ca 50 boliger på en av de tilgrensende tomtene på Holt. I fase to vil vi satse på aldersblanding, dvs at noen boliger tilpasses for eldre, noen tilpasses for førstegangsetablerere (både enslige og unge familier), mens noen vil bli helt ordinære familieboliger.

Samarbeid til beste for alle

KOBBL tror at samarbeid som skissert her vil bidra til at et allerede godt kommunalt prosjekt vil forbedres og utvides, og styrke det totale tilbudet til eldre i kommunen. Et samarbeidsprosjekt der Kongsvinger kommune bygger et HDO, og KOBBL bygger ordinære boliger tilpasset for eldre, vil løse konkrete utfordringer. Samtidig vil det bygges opp erfaring og kompetanse som kan brukes til å forbedre boforholdene for eldre, og i den videre planleggingen og utbyggingen av eldreomsorgen.

Her kan du lese intervju med vår styreleder i Glåmdalen (G+): Her vil KOBBL bygge rimelige og tilrettelagte boliger for eldre


Name:
Email:
Subject:
Message:
x