Kongsvingers nye storstue for eldre

Eldre i Kongsvinger får nå sin egen boltreplass med stort kjøkken, flerbruksrom, møterom, aktivitetsrom og til og med egen helsestasjon.

Folkets Hus blir eldres hus, dvs seniorsenter, og Lise Bjørklund og kommunen byr på 450 kvm til bruk for eldre fra hele kommunen.
Kongsvingers nye storstue for eldre

Driftes av eldre selv
Kommunen står for ombygging, leieavtalen og strøm,  bemanning av de eldres helsestasjon én til to dager i uka, og lønner en koordinator for seniorsenteret i halv stilling. Denne koordinatoren skal derimot ikke stå for den daglige driften og aktivitetene der – det skal kommunens eldre selv gjøre. Senteret skal være hundre prosent brukerstyrt.

De eldre skal med andre ord bestemme hva huset skal brukes til, hvordan det skal driftes og når det skal være åpent. På ettersommeren er det meningen å avvikle et stort informasjons- og arbeidsmøte der eldre selv skal komme med innspill om bruken, utarbeide husregler og velge et husstyre som får hovedansvaret for driften. Allerede har flere «eldreforeninger» meldt inn forslag på styrekandidater.

Folkehelseløft
- Dette skal være et lavterskeltilbud for eldre, og utgjøre et folkehelseløft, ivrer Else-Marit Sætaberget, som er prosjektleder for seniorsenteret og blant annet har loset saken fram til enstemmig vedtak i kommunestyret.

På seniorsenteret vil hjemmeboende eldre blant annet få møte likesinnede, ha noen å prate med, gjøre ulike aktiviteter sammen med, spille kort og andre spill, få kjøpt seg en kaffekopp og en matbit, og kanskje få seg en svingom. Med andre ord ha det trivelig, noe som i seg selv er helsefremmende. Det motvirker også ensomhet og psykiske utfordringer. Kjøkkengruppa blir utvilsomt viktig for å lykkes med dette.

Helsestasjon for eldre
For første gang oppretter kommunen også en helsestasjon for eldre, litt etter samme mønster som helsestasjonen for barn, og bemannet med fagfolk. Det kan også inkludere sykepleierstudenter, som da får praksis i forebyggende helsearbeid for eldre – en vinn-vinnsituasjon.

- Dette blir et lavterskeltilbud der eldre blant annet kan ta opp forhold om sin egen helse, få målt blodtrykk og få sårstell. Tilbudet skal bidra til trygghet i hverdagen, opplyser Lise Bjørklund, avdelingsleder innen helse og mestring.

På den måten får man også kartlagt hva den hjemmeboende eventuelt har behov for av oppfølging ellers, og når dette behovet inntreffer.

 Lise – eller Inger Lise som hun heter – skal ha det overordnede, administrative ansvaret for seniorsenteret, men uten å blande seg i den daglige driften. Hennes øvrige ansvarsområder er hjemmehjelp, dagsenter og personlige assistenter.

Ikke bare et bytilbud
Blande seg inn i driften skal heller ikke nyansatt seniorsenter-koordinator Kirsti Skjæran gjøre selv om hun skal ha kontor i 2. etasje på senteret.

- Hennes hovedoppgaver er å bidra til at seniorsenteret fungerer godt, kunne være en problemløser og bli en koordinator inn mot kommunale tjenester for eldre, forklarer Else-Marit.

Både hun og Lise understreker at seniorsenteret er et tilbud til eldre i hele kommunen, ikke bare de som bor i byen. Dessuten er de rause når det gjelder hvem som er eldre.

- Vanligvis regner man 62 år som «aldersgrensen», men som 58-åring kan man være ute av arbeidslivet både på grunn av tidlig pensjonsalder eller av helsemessige årsaker. Vi kommer derfor ikke til å ha noen aldersgrense – de som definerer seg selv som eldre får komme inn, forklarer Lise.

Mulig utstillingsvindu
Foreløpig er det ikke tatt endelig stilling til dette, men kommunen vurderer at et rom på seniorsenteret brukes som et utstillingsvindu for velferdsteknologi. Der kan eldre få informasjon om, studere og prøve ut ulike «duppeditter» som de senere kan få stor nytte av i hjemmene sine. Dette kan eksempelvis være kameraer og følere som varsler hjemmetjenestene om noe er galt, en stemme som minner om å spise, og elektronikk som sier fra om når medisiner skal tas og forhindrer at man tar feil eller for mye medisin.

Blir permanent tilbud
Else-Marit og Lise legger ikke skjul på at seniorsenter er noe eldre i kommunen har ventet på og sett fram til i mange år, uten at det er blitt noe av. Men nå er det bare om lag tre måneder til åpning, og kommunen anser i dag dette som et permanent tilbud som skal bakes inn i det årlige kommunebudsjettet. Foreløpig er det inngått en femårig leieavtale, men som vil løpe automatisk videre for fem og fem år dersom den ikke blir sagt opp.

I år får kommunen 550.000 kroner fra Helsedirektoratet til oppstarten, og har søkt om tilsvarende tilskudd også neste år. Deretter må kommunen selv dekke kostnadene, men tror at seniorsenteret vil ha stor helsefremmende effekt og på den måten spare kommunen for store kostnader samtidig som tjenestetilbudene kan konsentrere seg om å ivareta de dårligste, de som er helt avhengige av tjenestene til helse- og mestringsenheten.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x